Projekti Organic Control System-a

Transparentnost i poverenje u lancu snabdevanja organskom hranom i proizvodima sa geografskim oznakama

THEROS ima za cilj implementaciju integrisanog seta alata sposobnog da modernizuje proces provere organskih i geografskih oznaka prehrambenih proizvoda i sprečava nepravilnosti i nepoštovanje propisa, kroz upotrebu različitih tehnoloških inovacija i izvora podataka, dok demonstrira poboljšanu sigurnost, transparentnost i interoperabilnost u lancu snabdevanja prehrambenim proizvodima sa oznakom kvaliteta. Zamišljeni pristup sastoji se od:
• niskotroškovnih, digitalnih i skalabilnih rešenja koja se oslanjaju na zemaljska posmatranja, fotoniku, Internet stvari i metode DNK autentičnosti koje se kombinuju sa naprednom analitikom, mašinskim učenjem i veštačkom inteligencijom kako bi se osigurala efikasna detekcija prevarantskih slučajeva, kao i praćenje povezanih elemenata kvaliteta i održivosti;
• blokčein pojačan sistem sledljivosti i dinamički digitalni pasoš proizvoda za poboljšanu sledljivost, sigurnost i transparentnost upravljanja podacima;
• platforme i algoritmi koji omogućavaju upravljanje i harmonizaciju heterogenih podataka, kao i njihovu konsolidaciju za proveru i validaciju transakcija duž lanca snabdevanja;
• interfejsi za olakšavanje praćenja i inspekcija nadležnih organa, obaveštene odluke donosilaca odluka u lancu snabdevanja i političara, kao i poslovni modeli vođeni pristupima za podršku kratkim lancima snabdevanja prehrambenim proizvodima sa oznakom kvaliteta.

Komponente THEROS alata će biti temeljno evaluirane u stvarnim uslovima kroz četiri pilot demonstracije u četiri različite zemlje (Srbija, Grčka, Španija i Češka Republika), pokrivajući različite zahteve, uključivanje svih relevantnih aktera i različite organske/geografske oznake prehrambenih proizvoda i slučajeve prevare/nepravilnosti.

Theros • Organic Control system

ENVISION 2020

ENVISION doprinosi postizanju ekoloških ciljeva ZPP-a, nudeći alate za kontinuirano, veliko i neprekidno praćenje aktivnosti upravljanja poljoprivrednim gazdinstvima u pogledu održivosti. Ovi alati poboljšavaju praćenje ekološke i klimatski prihvatljive poljoprivredne prakse koja proističe iz politike EU osiguravajući da poljoprivredne aktivnosti ne utiču ozbiljno na klimu i prirodu. Cilj ENVISION-a je ispuniti potrebu za stalnim i sistematskim praćenjem poljoprivrednog zemljišta, preusmjeravajući fokus sa fragmentiranog praćenja ograničenog na određena polja i datume na monitoring na celoj teritoriji i tokom cele godine. Koristiće heterogene tipove dostupnih podataka i najsavremenije tehnologije i metodologije za pružanje potpuno automatizovanog i skalabilnog paketa usluga, izgrađenog u bliskoj interakciji sa budućim korisnicima.
enVision • Organic Control system

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.