Evidencija prigovora i žalbi

Klijent OCS-a ima pravo na prigovor na rad osoblja OCS-a ili na žalbu protiv svake odluke sertifikatora ukoliko proceni da je doneta na njegovu štetu. Pravo na prigovore imaju i treća zainteresovana lica koja nisu korisnici usluga OCS-a. Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema odluke o sertifikaciji, dok se prigovori mogu podnositi 15 dana nakon nastanka uzroka prigovora. Prigovori i žalbe se podnose pismenim putem. Po okončanju postupka za rešavanje prigovora ili žalbe, podnosilac se informiše o ishodu, pisanim putem, na način koji ne ugrožava poverljivost uključenih strana.

Usluge Organic Control System-a

Ukažite nam svoje poverenje

Želimo da se upoznamo sa Vašim željama i potrebama. Kontaktirajte nas preko kontakt forme, emaila ili telefona. Dobićete sve potrebne informacije, a nakon toga će uslediti sastanak ili video konferencija.