Услуги на Organic Control System

Organic Control System врши контрола и сертификација во согласност со регулативите на ЕУ, со главна цел да се промовира и прошири органското производство во Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора, како и да се постигне и одржи довербата на производителите и потрошувачите во органски производи. Основните услуги, исто така, вклучуваат сертификација на Дунав соја и стандарди NON-GMO.