JAS

Сертифицираните органски производи според јапонскиот органски стандард (JAS) овозможуваат нивна комерцијализација во Јапонија.

Тековни прописи