Европска Унија

Европска унија

За увоз на органски производи во ЕУ, потребно е да се поседува сертификат за сообразност издаден од овластено контролно тело.

Сегашната сертификација се заснова на усогласеност со стандардот OCS еквивалентен на регулативата на ЕУ EC 834/2007, но со објавувањето на Регулативата (ЕУ) 2018/848, истата регулаторна рамка е воспоставена за производства во ЕУ и надвор од неа.

Сертифицирањето според еквивалентен стандард е можно до 31.12.2024 година. Подолу можете да најдете еквивалентен стандард на OCS и основен акт – Регулатива (ЕУ) 2018/848 и регулативи донесени врз основа на неа.

Опис на барањата за контрола и сертификација

Операторите можат да најдат опис на барањата за контрола и сертификација:

Сертифицирани оператори

OCS сертифицирани оператори според стандардите на ЕУ за подрачјето на Северна Македонија